Náš tím

Našou túžbou je, aby žiaci chodili do školy radi, aby ich vyučovanie bavilo a aby to, čo v škole dostávajú, považovali za zmysluplné a dôležité pre ich ďalší život. Vnímame, že deti každej generácie sú iné, ako boli tie “predošlé” – ale to vlastne platí pre nás všetkých. Máme iné potreby, ako mali generácie pred nami, potrebujeme získať nové zručnosti do budúcich dní.

Bude nám cťou, ak v tejto novej výzve budeme môcť stáť pri žiakoch, ale i pri našich kolegoch, teda i pri vás, ak nám to dovolíte. Veríme totiž, že všetci spoločne sa potrebujeme, dopĺňame sa v svojej rozmanitosti a vzájomne sa obohacujeme. Môžeme si byť vzájomne inšpiráciou a pomocou – či už my dospeláci deťom, ktoré sú nám zverené, či deti nám, či my sebe navzájom. A keďže veríme, že všetci sa máme stále čo učiť a máme kam napredovať, pozývame i vás do tohto nášho nového spoločného dobrodružstva.

Mgr. Ivana loduhová
Mentorka a riaditeľka RC

Mgr. Ivana Loduhová

loduhova@rcpu.sk

Som učiteľka s aprobáciou učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia, ktorú som si doplnila o špeciálno- pedagogickú kvalifikáciu v špecializácii poradenstvo. Pôsobím ako školský špeciálny pedagóg v menšej základnej škole v Dubnici nad Váhom, v ktorej venujem svoj čas žiakom, ktorí ma tak veľmi potrebujú. 

Rada čítam knihy, počúvam dobrú hudbu a milujem pokoj, ktorý nachádzam v prírode. Neustále sa vzdelávam a v kombinácii s mojím „hladom“ po inováciách, nových prístupoch, ktoré napomáhajú žiakom v ich úspešnom napredovaní a školskej úspešnosti, rozhodla som sa s mojim manželom využiť príležitosť zriadiť pre okresy Trenčín a Bánovce nad Bebravou Regionálne centrum podpory učiteľov.

Ako inak ako cez dobrého učiteľa so správnym vnímaním svojho poslania môžeme podporiť žiaka v príprave na jeho náročnú cestu životom v 21. storočí?

Mgr. Katarína Medňanská
Mentorka

Mgr. Katarína Medňanská

mednanska@rcpu.sk

Som učiteľka 2. stupňa ZŠ. Mojou aprobáciou je slovenský jazyk a francúzsky jazyk, no okrem týchto predmetov učím rada i hudobnú, výtvarnú či regionálnu výchovu. Milujem umenie, lebo vnímam, že práve ono nás upomína na mnohé dôležité veci a robí nás vnímavejšími voči okolitému svetu. Pri vyučovaní využívam i dramatickú výchovu, s deťmi pracujem i na divadelnom krúžku a skúsenosti, ktoré som takto získala, som mohla využiť i pri natáčaní videí pre EDU TV. Mojou túžbou je, aby žiaci chodili do školy radi, aby ich vyučovanie bavilo a aby to, čo v škole dostávajú, považovali za zmysluplné a dôležité pre ich ďalší život, preto sa snažím čo najviac prepájať školské vedomosti s praktickým životom. Mám rada rôznorodosť, rozmanitosť. Verím, že každý z nás je výnimočný a vzácny a vzájomne sa môžeme dopĺňať a inšpirovať.

Mentorka

Mgr. Dana Tačovská

tacovska@rcpu.sk

Som učiteľka ZŠ a lektorka Hejného metódy. Rada cestujem, čítam a skúšam nové veci. Prešla som od MŠ cez základné školy, domáce komunitné vzdelávanie až po 2.stupeň ZŠ. 10 rokov som učila na 1. stupni ZŠ v Prahe. V súčasnej dobe učím v 6.triede matematiku Hejného metódou. Verím, že deti vlastnou aktivitou a skúsenosťami vedia objavovať celú matematiku aj ďalšie odbory a pritom si budujú svoju autonómiu, sebavedomie a zodpovednosť.

Mgr. Monika Habšudová
Mentorka

Mgr. Monika Habšudová

habsudova@rcpu.sk

Som učiteľkou 2.stupňa ZŠ s praxou v základných školách i v domácom komunitnom vzdelávaní. Rada posúvam hranice tradičného vzdelávania smerom k inováciám, pomáham deťom objaviť a prejaviť ich výnimočnosť a jedinečnosť, ich talenty, silné stránky a učím ich to isté prijať a rešpektovať aj u druhých. Okrem lásky k deťom, literatúre, hudbe a k umeniu milujem cestovanie, rada spoznávam nové krajiny a učím sa cudzie jazyky. Vzdelávam sa v témach o fungovaní našej mysle a mozgu, aj o tom, ako sa efektívne učiť.

Mgr. Ivana Mikušová
Mentorka

Mgr. Ivana Mikušová

mikusova@rcpu.sk

Svet je pre mňa záhadným miestom a je krásne objavovať v ňom stále niečo nové. Rovnako aj v ľuďoch. Učiteľské povolanie mi túto možnosť dáva každý deň. Aj preto sa ho držím :). Som učiteľkou prírodovedných predmetov, mám rada hudbu, záhradu, knihu i počítač, tradičné i moderné. Škola mi dáva príležitosť pomáhať žiakom v poznávaní sveta, seba a svojich možností, ale aj zodpovednosť za to, ako ovplyvňujem svoje okolie. Rada zdieľam – poznatky, skúsenosti aj dobrú náladu.

Mentorka

Mgr. Vladimíra Strmenská

strmenska@rcpu.sk

Som učiteľkou 1.stupňa základnej školy. Mám niekoľkoročné pedagogické skúsenosti z malých, ale aj veľkých škôl, ale aj v rámci domáceho komunitného vzdelávania. Svoje skúsenosti a životné zručnosti som si počas materskej dovolenky obohatila v pozícii štatutárky v OZ MC Srdiečko v Trenčíne. Mám rada prácu s deťmi. Podporujem ich k tvorivosti, samostatnosti, k rozvoju logického myslenia. Dôraz kladiem aj na rozvoj empatie a komunikačných zručností detí. Ako mentorka sa budem snažiť nájsť v ľuďoch potenciál, o ktorom možno ani sami netušia.

Mgr. Mária Lacková
Mentorka

Mgr. Mária Lacková

lackova@rcpu.sk

Vyučujem na I. stupni ZŠ, kde pôsobím ako riaditeľka pre základnú a materskú školu. V mojej práci sa zameriavam na využívanie inovatívnych metód a nových trendov vo vzdelávaní. Vyučujem predmety na I. stupni, hlavne anglický jazyk, slovenský jazyk a hudobnú výchovu.. Za dôležité považujem, aby vyučovanie bolo pre žiakov zaujímavé, zmysluplné a tvorivé. Mentoring beriem ako pomoc kolegom, učiteľom a riaditeľom škôl, nielen pri vyučovaní ale i pri riadení školy. V mojej práci sa rada zapájam do rôznych projektov a zaujímavých výziev. Rada zdieľam nové poznatky a skúsenosti.