Vyučovacie metódy,
ktoré skutočne fungujú

Naša ponuka vychádza z poznatkov modernej didaktiky, príkladov dobrej praxe, z aplikácie inovatívnych metód vo vyučovaní… samozrejme reflektujúc tiež požiadavky spolupracujúcich učiteľov.

Syndróm vyhorenia učiteľa

Syndróm vyhorenia je stav chronického stresu, ktorý vedie k fyzickému a emocionálnemu vyčerpaniu, cynizmu, odpojeniu a pocitom nedostatočnosti nás samých alebo našich výkonov. Ukázalo sa, že veľké množstvo učiteľov hodnotí svoju prácu ako stresujúcu.

Cieľom prednášky bude v spolupráci s CPPPaP Trenčín oboznámiť účastníkov s prejavmi syndrómu vyhorenia pedagóga  (psychické, fyzické, sociálne, …), príčinami a o prevencii.

Druhá časť aktivity bude realizovaná formou workshopu, kde vytvoríme pre účastníkov priestor na vzájomnú komunikáciu či inšpiráciu.

Veríme, že sa zúčastnení pedagogickí zamestnanci po absolvovaní tohto programu dokážu lepšie chrániť, dostať sa do pokoja, posilniť sa, budú schopní veriť vo vlastné zdroje, mieru pozitívneho očakávania od života, aktivovať zdroje pre zvládanie prekážok.

Syndróm vyhorenia

Forma: workshop & prednáška

Rozsah : 4x 45 minút

Miesto: Trenčín, ZŠ Kubranská (popoludní) & CPPPaP Trenčín (dopoludnia)

Termín: 23.2.2023

Metodický deň pre vychovávateľov ŠKD

Forma: klub

Rozsah : 2-3 hod.

Miesto: ZŠ Šišov

Termín: 19.1.2022

Metodický deň pre vychovávateľov ŠKD

Aktivita je určená len pre registrovaných účastníkov vybraných škôl.

Viac informácii Vám poskytne Váš mentor.

Zaujímavé online nástroje

Máme pripravovať deti na ich budúce povolania a dnes netušíme, aké to vlastne budú povolania. Vieme však určite, že informačné technológie budú ich súčasťou.

Využívanie zaujímavých online nástrojov na hodinách v škole alebo pri distančnom vzdelávaní patrí k motivujúcim faktorom. Poďme vtiahnuť žiakov do učenia cez zábavu. Nie je to vôbec ťažké. Nemusí to byť stratená hodina, na ktorej sa nič nestihneme naučiť. Na workshope sa zoznámime s aplikáciami zameranými na aktivizáciu, overovanie vedomostí či osvojenie si nového učiva.

Po workshope sa budete vedieť zaregistrovať, poznať základné funkcionality aplikácií a ovládať ich. Vytvoríte si svoju aktivitu, spoločne sa zabavíme a vzájomne sa inšpirujeme.

K workshopu je potrebné vlastné “smart” zariadenie (a/alebo počítač), internetové pripojenie a dobrá nálada.

Zaujímavé online nástroje

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Termín: od 10/2022

Rovesnícke vzdelávanie

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Termín: od 10/2022

Rovesnícke vzdelávanie

Rovesnícke vzdelávanie môže mať veľa podôb. Je to vzdelávanie detí rôzneho veku. To ako medzi sebou komunikujú, spolupracujú, riešia konflikty, nastavujú si pravidlá… Deti sú schopné učiť sa navzájom. Funguje to nielen na ihrisku, ale dokonca aj priamo v škole. Tak prečo tomu nedať priestor? Tento spôsob vzdelávania je najčastejšie využívaný na malotriednych školách, ale vedia ho využiť aj vychovávateľky v ŠKD.

Cieľom workshopu bude oboznámiť účastníkov s rovesníckym vzdelávaním, jeho výhodami a prínosom pre žiakov na vyučovaní nielen na prvom stupni, ale aj v rámci celej školy.

Na workshope si túto tému priblížime a vytvoríme priestor aj na vzájomnú inšpiráciu. Po ukončení workshopu bude každý účastník vedieť, ako zaviesť rovesnícke vzdelávanie do každodenného vyučovania, do školských aktivít a podujatí. Tiež ako viesť skupinu, či celú triedu, pripraviť pomôcky, zostaviť vhodné, pútavé a interaktívne aktivity.

Tvorivá dramatika na vyučovaní

Tvorivá dramatika alebo dramatická výchova je „učenie skúsenosťou“ (E. Machková). Môžeme ju charakterizovať ako učenie priamym prežívaním, získavaním životných skúseností nielen intelektom, ale aj intuíciou a emóciami.

Tvorivá dramatika zahŕňa dramatické, pohybové, rečové a slovesné činnosti, hry a cvičenia zamerané na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Tieto činnosti pôsobia na rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov, pomáhajú harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho aktívny tvorivý prístup k realite. Deti sa učia rešpektovať vzájomné odlišnosti, učia sa spolupracovať v skupine. Vďaka hraniu rolí môžu pochopiť pocity a konanie druhých, zároveň sa učia vyjadriť vlastné postoje primeraným spôsobom. Ide o tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým.

Dramatické hry môžeme využiť na triednických hodinách, v škole v prírode, v ŠKD alebo na vyučovaní: na literárnej výchove, hudobnej výchove, telesnej výchove, na geografii a dejepise.

Tvorivá dramatika na vyučovaní

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Formatívne hodnotenie žiakov

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Formatívne hodnotenie žiakov

Hľadáte nové možnosti a metódy vyučovania?

Jednou z nich je formatívne hodnotenie, ktoré rozvíja vedomosti a zručnosti žiakov, prispieva k dosahovaniu ich lepších výsledkov, pomáha im identifikovať ich silné a slabé stránky v procese učenia sa. Vytvára v triede lepšiu pracovnú klímu, minimalizuje stres a psychický tlak na žiaka, učí samostatnosti, zapája žiakov aktívne do procesu.

Cieľom workshopu je, aby každý účastník vedel implementovať vybrané stratégie a techniky formatívneho hodnotenia vo výchovno- vzdelávacom procese.

Trieda bez hraníc

Miestnosť ohraničená štyrmi stenami, deti zasunuté v laviciach, jasné pravidlá, obmedzené možnosti ….

Potrebujete vy aj vaši žiaci zmenu? Stačí otvoriť dvere … Veď možností učiť sa je nenormálne veľa všade okolo nás. Vytvorte si teda triedu kdekoľvek chcete – v záhrade, v altánku, na lúke či v obchode. Zrušte hranice či obmedzenia (aspoň niektoré) a dajte deťom slobodu a radosť z učenia sa.

Trieda bez hraníc

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Spolu v zborovni

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek

Spolu v zborovni

Moderný pedagogický zbor by mal fungovať ako dobre zohratý tím, v ktorom učitelia vedia o tom, čo robia ich kolegovia, spoločne dohadujú a koordinujú metodické a pedagogické postupy, vymieňajú si informácie o žiakoch a dohadujú spoločné medzipredmetové projekty.

Spolu v zborovni je workshop zameraný na aktivity, ktoré vedú k vzájomnej spolupráci, úcte a spoločnému“ nažívaniu“ v školskom svete. Spolu sa naučíme, ako prekonať pripravované zmeny v školstve. Tešíme sa na Vás.

Spolu v triede – budovanie pozitívnej
klímy v triede

V triede deti trávia podstatnú časť dňa aj života, preto je dôležité, aby sa v nej cítili dobre. Schopnosť vytvárať kvalitné vzťahy je zásadná. Žiaci, ktorí sa dobre poznajú, fungujú ako zohraný tím, vedia spolu efektívne komunikovať, ale aj pochopiť toho druhého, odpúšťať si.

Pozitívna klíma v triede eliminuje vzájomné posudzovanie sa, ohováranie, útočnosť a znevažovanie. Ako ju systematicky budovať? Aké sú účinné prostriedky a nástroje formovania prostredia, v ktorom sa deti cítia prijaté, vypočuté a ocenené?

Toto a mnoho iného sa dozviete na našom interaktívnom workshope, z ktorého môžete načerpať inšpiráciu pre prax v prostredí vašich tried.

Spolu v triede – budovanie pozitívnej
klímy v triede

Forma: workshop/prednáška

Rozsah : 4/8 hodín, 1-2 hod.

Miesto: podľa požiadaviek