Kluby učiteľov

Ako učiteľky z praxe sme pri plánovaní našej činnosti (mentoriek RCPU) premýšľali nad tým, čo je pre nás samotné v našej práci prínosné, inšpirátívne, nápomocné.

Okrem iného je to určite stretávanie sa a spolupráca s kolegami s rovnakou aprobáciou a zameraním – výmena skúseností, vzájomné zdieľanie sa, podpora pri riešení problémov z praxe s možnosťou rozšírenia si profesijných kompetencií a odbornej spôsobilosti. Práve preto sme sa rozhodli zaradiť do našej ponuky aj podporné skupiny a kluby učiteľov.

V šk. r. 2022/23 sme na pravidelnej báze organizovali stretnutia pre pedagogických asistentov, ktorým sa venovala naša p. riaditeľka a zároveň vynikajúca odborníčka na oblasť špeciálnej pedagogiky a inklúzie, p. I. Loduhová. Tieto sa konali v priestoroch RCPU.

Tiež sme pravidelne organizovali podporné stretnutia pre vychovávateľky ŠKD s názvom SPOLU V ŠKD, ktorým sa zasa venovali V. Strmenská a M. Habšudová. Tieto stretnutia sa  konali v online priestore a tešili veľkej obľube.

______________________________

Spomínané stretnutia budú pokračovať aj v ďalšom šk. roku – ak vás myšlienka zaujala, prosím, pridajte sa k nám, budeme sa na vás tešiť.

V tomto školskom roku sme pre Vás pripravili

Spolu v ŠKD
Je rola vychovávateľa v ŠKD menej dôležitá, ba dokonca podradná? Práve naopak. Vychovávateľ je ten, kto po náročnom dopoludní môže poskytnúť dieťaťu priestor uvoľniť sa, zrelaxovať, vyrozprávať sa, trénovať interpersonálne vzťahy a aj ten najdôležitejší – vzťah k sebe samému. A to je nemenej dôležité ako získavanie vedomostí.

O tom aj všeličom inom sú naše workshopy Spolu v ŠKD. Diskutujeme, riešime legislatívu i príklady dobrej praxe. Inšpirujeme sa navzájom a po každom stretnutí odchádzame dobre naladené späť do škôl. Krásne, pochvalné a povzbudivé slová na konci workshopu sú pre nás, mentorky, zadosťučinením, že naša práca má zmysel.

Cieľová skupina: vychovávateľky ŠKD
Spôsob realizácie: 1x za 2 mesiace
Online podľa dohody
Personálne zabezpečenie: M.. Habšudová, V. Strmenská

Asistent učiteľa na základných školách  –  Klub asistentov 

S nárastom počtu detí so zdravotným znevýhodnením sa zvýšil i počet asistentov učiteľa v základných školách. Na Slovensku však ešte donedávna nebola škola, kde by ste mohli tento odbor, túto špecializáciu –  asistent učiteľa, študovať.

Na ZŠ prichádzajú absolventi rôznych VŠ, ktorí majú doplnené pedagogické minimum alebo pedagogické vzdelanie. Nastáva problém, že škola si myslí, že asistent vie, čo má robiť, že pozná diagnózy, prejavy, potreby dieťaťa. Mnohokrát to tak nie je. Častokrát samotný asistent nevie, kde začať, je vystavený náročnému procesu spoznávania školského prostredia, učiteľa, žiaka/kov.  Ako centrum pre podporu učiteľov by sme radi prispeli a skvalitnili vyučovací proces tým, že sa budeme venovať asistentom v pravidelných stretnutiach u nás v centre a oboznámime ich s prácou asistenta učiteľa v školskom prostredí.

Na našich pravidelných stretnutiach  sa budeme venovať týmto témam:

  • Prišiel som do školy –  kde začať ?
  • Postavenie asistenta v základnej škole –  profesijný rast, financovanie asistenta
  • Základné oboznámenie sa s diagnózami detí so špeciálnými potrebami
  • Spolupráca asistenta a učiteľa
  • Spolupráca asistenta a žiaka
  • Spolupráca asistenta a rodiča
  • Príprava kompenzačných pomôcok
  • Mám žiaka s autizmom – ako mu pomôcť
  • Pre asistentov financovaných z POP 3 – usmernenie k písaniu pravidelných správ .

Začíname v septembri a budeme sa stretávať prvý štvrtok v mesiaci pre BnB a posledný štvrtok v mesiaci pre TN, resp. podľa dohody.

Miesto: pre okres Trenčín  –  RCPU TN , pre okres Bánovce nad Bebravou  –  priateľská škola –  upresníme .

Každý mesiac dostanete pozvánku a presnými informáciami.

KLUB  VEDENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Pravidelné stretnutia vedúcich pedagogických zamestnancov základných škôl zamerané na riešenie aktuálnych problémov, zdieľanie príkladov dobrej praxe, vzájomnú inšpiráciu a podporu.

Cieľová skupina: vedúci pedagogickí zamestnanci ZŠ

Spôsob realizácie:

1x za štvrťrok

RCPU TN, SŠÚ BN, v prípade záujmu na jednotlivých školách

Personálne zabezpečenie: Mgr. Lacková, Ivana Mikušová, pozvaní hostia

KLUBY ZAČÍNAJÚCICH UČITEĽOV

Priznajme si, nikto z nás z neba múdry nespadol a najťažšie obdobie sa nám snáď všetkým spája s prvými mesiacmi a rokmi našej učiteľskej praxe. Zrážka našich očakávaní s tvrdou realitou, nápor úloh a povinností, ktoré sme nečakali, žiaci, ktorí nereagujú podľa našich predstáv… to všetko v nás spôsobilo nemalý otras. Veľmi dobre si sama túto neľahkú periódu života pamätám. Pre mnohých začínajúcich učiteľov je práve toto obdobie prelomové a rozhodujú sa, či v školstve zostanú alebo nie…

Preto by sme vám radi ponúkli kluby pre začínajúcich učiteľov, kde by ste mali možnosť vzájomnej inšpirácie, výmeny skúseností a samozrejme profesijného rastu a podpory z našej strany. Pomôžeme vám prekonať prípadné problémy spojené s fungovaním v novom prac. prostredí a pri práci v triede.

Cieľová skupina: učitelia II. stupňa ZŠ a I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie: 1x za mesiac alebo 1x za 2 mesiace

RCPU TN alebo podľa dohody

Personálne zabezpečenie: Katarína Medňanská (2. st.), V. Strmenská a I. Slezáková (1. st.)

KLUB UČITEĽOV JAZYKOV 

V súčasnosti akoby sa roztrhlo vrece s rôznymi kurzami, metódami a aplikáciami na výučbu cudzích jazykov. Môžu byť niektoré z nich využité aj v rámci vyučovacích hodín? Ako sa učiť cudzí jazyk skutočne efektívne?

Ponúkame vám stretnutia plné vzájomnej inšpirácie, zdieľania, ale aj nápadov, ako si rozšíriť portfólio metód a využiť vhodné online nástroje, ktoré žiakov podporia v učení jazykov.

Cieľová skupina: učitelia II. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie: 1x za mesiac (alebo za 2 mesiace)

RCPU TN alebo podľa dohody

Personálne zabezpečenie: Katarína Medňanská, Monika Habšudová

KLUB UČITEĽOV 1. STUPŇA

Ak ste učiteľ 1.stupňa a máte záujem sa pravidelne neformálne stretávať, diskutovať, chcete získavať nové poznatky, vymieňať si skúsenosti z uplatňovania moderných spôsobov výučby, hľadáte pomoc alebo podporu svojich kolegov? Ak ste začínajúci učiteľ na 1. stupni a chceli by ste mať možnosť vzájomnej inšpirácie, výmeny skúseností  a podporu pri riešení aktuálnych problémov, pozývame Vás na spoločné stretnutia u nás v centre alebo podľa možností aj u Vás v škole.

Cieľová skupina: učitelia I. stupňa ZŠ

Spôsob realizácie: 1x za 2 mesiace

RCPU TN alebo podľa dohody

Personálne zabezpečenie: Ingrid Slezáková, Vladimíra Strmenská

KLUB INOVATÍVNYCH UČITEĽOV PRÍRODNÝCH VIED

Stretnutia učiteľov prírodných vied zamerané na inovácie vo vyučovaní, prepájanie teórie s praxou, rozvoj kritického myslenia, využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní prírodných vied, vzájomnú inšpiráciu pedagógov a podporu ich osobnostného i profesijného rastu.

Cieľová skupina: učitelia prírodných vied na II. stupni ZŠ

Spôsob realizácie:

1x za dva mesiace,

RCPU TN, SŠÚ BN, podľa možností na jednotlivých školách

Personálne zabezpečenie: Ivana Mikušová, učitelia prírodných vied, pozvaní hostia